SMÍCHOV CITY

PRAHA
2015

Ulice Stroupežnického je již dnes přirozenou obchodní třídou. Nechceme více než ji jen prodloužit a důstojně zakončit dle stávajícího plánu na „Dolním obchodním náměstí“. Poloha v  těsné blízkosti obchodního centra „Nový Smíchov“ je výborným předpokladem pro vznik typické městské obchodní ulice. Akumulací těchto aktivit do jednoho uzavřeného celku dochází ke stratifikaci obchodních ploch v lokalitě. Předpokládáme „zhuštění vztahů“ podél obchodní třídy a naopak rozvolnění ve směrech kolmých na třídu. Přesunutím těžiště ruchu v lokalitě do obchodní třídy vzniká uprostřed klidný tichý park lemovaný paterem s náplní neatakující bydlení.  Střechy bytových domů jsou šikmo seříznuty vždy směrem k zelenému pásu. Díky tomuto řešení vzniká terasové uspořádání bytů v nejkvalitnějších horních patrech. Ideální orientace ke světovým stranám zaručuje prosvětlení prostor vnitrobloku. Je zajištěn výhled na Pražský hrad i Vyšehrad pro maximální počet bytů. Vzniká „zelený lavor“. Dle výše zmíněné stratifikace obchodních ploch není možné zaplnit partery pouze prodejními plochami a restauracemi, a proto je kladen velký důraz na možnost využít parter i pro funkci bydlení. Situovat bydlení do parteru  bude mít významný kladný dopad na genius loci celé oblasti
Blok domů SEKCE I tvoří administrativní budovy a bytové domy obklopující poloveřejný prostor vnitrobloku – „piazettu“. Menší z administrativních budov má kompaktní formu s vnitřním atriem. Druhá administrativní budova má deskový charakter a je obsluhována třemi vertikálními komunikačními jádry, která jsou přístupná z prostoru piazetty.  Administrativní budovy jsou situovány do území tak, aby clonily navazující bytové domy od ruchu ulice Radlická. Hlavní koncept domů SEKCE II vychází z myšlenky uchování paměti místa. Otiskujeme industriální stopu Smíchova do urbanistického konceptu, architektonického návrhu objektů bytových domů, ale i do detailů veřejného prostoru. Bloky bytových domů tvoří hmotově uzavřenou formu, která je přerušena malou dynamickou průrvou, směřující k pěší zóně. Dochází k vizuálnímu propojení vnitřního uzavřeného dvora s vnějším veřejným prostorem. Parter domů je tvořen většími obchodními plochami umístěnými směrem k hlavním bulvárům a menšími komerčními polyfunkčními plochami v postranních obslužných ulicích.

Kategorie:

Bydlení, Urbanismus a rozvoj, Administrativa a obchod

Spolupráce:

ARTIGA

Klient:

Smíchov Station Development a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje města Prahy

Studie:

2015

Město:

Praha