MĚSTO A VODA

VSETÍN
2017

Motivem zpřístupnění řeky Bečvy byla potřeba protipovodňové ochrany. V návrhu jsme podpořili přírodní charakter řeky a rozvinuli společenský, ekonomický a rekreační potenciál řeky. Vodní prvek po celé délce města je zlatou žílou, která není ve Vsetíně doposud plnohodnotně využívána.
V širším urbanistickém kontextu koncentrujeme obchodní a společenskou energii do konkrétních míst centra města. Dotváříme hlavní osy, které spolu s novým korzem podpořeným novou výstavbou generují do budoucna frekventované těžiště města. Mezi parkem a zámkem logicky vzniká nové náměstí v těžišti hlavních os. Navazující břehy ponecháváme v komornější podobě spíše pro odpočinek a kontakt s přírodou. Nové meandrující území u nemocnice navazuje nejen na historickou podobu řeky, ale zároveň vytváří území ekologické stability.
Paralelně s řekou a kolmo na příčné pobytové plochy probíhá síť cyklostezek po obou stranách řeky. Díky nové cyklostezce na pravém břehu odlehčíme frekventovanému levému břehu a zároveň umožníme vznik tří okruhů s rozdílnou náročností. Nové propojení břehů zavěšenou cyklostezkou pod mostem umožňuje čtvrtý okruh v blízkosti náhonu a Rokytenky.
Součástí projektu je sanace svahu pod zámkem a okolím. Svah je nutné zpevnit. Z důvodu nevyhovujících mostů a lávek jsme v rámci zkapacitnění koryta řeky navrhli částečné snížení dna v kombinaci s navýšením hrází. V centru města je navržen pohyblivý klapkový jez opatřený rybím přechodem.
Celá délka nábřeží je rytmizovaná různými druhy charakterů od korza umožňujícího trhy, koncerty apod., po intimní až divoký charakter břehu využívaného pacienty z nemocnice a procházejícími chodci. Tato diverzita by měla zajistit dostatečnou atraktivitu pro obyvatele i návštěvníky města.

Kategorie:

Urbanismus a rozvoj

Klient:

Město Vsetín

Studie:

2017

Město:

Vsetín