CHEBSKÝ MOST

KARLOVY VARY
PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽ

Inspirací pro návrh rekonstrukce Chebského mostu bylo jeho původní využití. Historicky most vytvářel plynulé propojení dvou břehů, které bylo určeno především pro pěší komunikaci. Most zabezpečoval volný průtok obyvatel z jedné části města do druhé a tím Karlovy Vary spojoval. S nárůstem automobilové dopravy, která se na mostu stala dominantní, došlo k oddělení energií města. Tento návrh si klade za cíl tyto energie znovu propojit rozšířením mostu a upřednostněním pěší a cyklo dopravy. Dojde tak opět k propojení obou částí města a také zatraktivnění lukrativních pozemků na břehu řeky. Navíc budoucím plánovaným využitím mostu ke komunitním akcí a propojením s náplavkami dojde k vytvoření těžiště veřejného zájmu.

Jako nejdůležitější hodnoty stávající mostu vnímají architekti jeho historickou hodnotu, genia loci a význam pro obyvatele, kteří jsou s mostem sžití a most pro ně tvoří důležitý orientační bod i prvek města. Nejde tedy pouze o historickou hodnotu, ale i tu osobní. 

Nutnost rozšíření mostu tak neřeší přístavbou, která zastíní jednu fasádu mostu, ani nadstavbou, která by svou šíří upozadila obě fasády a popřela logiku jeho tektoniky. Vrchní nedostačující a nehodnotnou mostovku navrhují sundat a novou tvaroslovím přiblížit k původnímu mostu z 19. století. Zásah do mostu je zde tak proveden dostavbou „zevnitř“. Most si i přes jeho rozšíření ponechá své hodnoty, které jsou vnímány jako nejdůležitější pro obyvatele města. 

Novodobý zásah bude zřetelný pouze při bližších pohledech, kdy je mostu přidána nenápadná architektonická hodnota v podobě eliptických výřezů v pylonech nové konstrukce. Ty vytvářejí nevšední průhled skrz konstrukci celého mostu, v dálkových pohledech jako by most nikdy žádnou rekonstrukcí neprošel.

Kategorie:

Urbanismus a rozvoj

Klient:

Město Karlovy Vary

Soutěž:

Probíhá

Město:

Karlovy Vary