ADMINISTRATIVNĚ - OBCHODNÍ CENTRUM

BRNO

2007

Administrativně – obchodní centrum, Brno – Heršpická je komponován ze tří samostatně stojících objektů – Objekty H (high), M (medium), L(low) . Označení H,M,L, vyjadřuje koncepční záměr dělit objekty podle standardů a projevují se v použitých konstrukčních řešeních a  zvolených materiálech. Cílem tohoto záměru je zatraktivnit dominantní části areálu a vytvořit tak lákavý dominantní prvek, jakousi bránu do města (výškový objekt H) a současně umožnit investorovy i ekonomičtější výstavbu (objekt L). Podélné osy půdorysů objektů tvoří rovnoramenný trojúhelník. Půdorys objektů má podobné schéma. Půdorys je v podélném směru definován rovnoběžnými přímkami, příčné kratší strany jsou obaleny cylindrickou segmentovou křivkou. Tvar objektu lze tedy přirovnat k jakémusi zploštělému válci. Osy těchto válců jsou ale navzájem různé. Osa objektu H svírá se svislicí úhel 19°, Objekt je nakloněn směrem k ulici Heršpická. Osa objektu M je taktéž vychýlena o 19°, ale na opačnou stranu než objekt H. Osa objektu L je svislá. Vzájemným nakloněním os tak vzniká dramatická kompozice, která je ještě podpořena rozdílnou výškou objektů. Ve výsledku tak vzniká velmi dynamický prostor. Podzemní stavba má 3 podlaží. Objekty jsou na sebe nezávislé a je možno jejich výstavbu etatizovat. V podzemních parkovištích budou umístěny hromadné garáže s celkovým počtem 977 stání, technické zázemí budovy, skladové prostory. Jsou navrženy dva nezávislé vjezdy a výjezdy do podzemních garáží. První je se nachází na západní straně areálu, poblíž čerpací stanice OMV. Tento vjezd je nutno vybudovat v první etapě výstavby (objekt H). Druhý vjezd se nachází na jihovýchodní straně areálu blízko místa, kde předpokládáme napojení na ulici Pražákova. Tento výjezd má sloužit pro druhou a třetí etapu výstavby (objekty M a L). Vstoupit do jednotlivých objektů je možné buď z podzemních parkovišť nebo z terénu v úrovni 1.NP přes lobby s recepcí. Lobby je umístěno vždy v centru dispozice v přímém napojení na výtahy a vnitřní schodiště a orientováno směrem do vnitřní zahrady areálu. Parter objektů tvoří zejména pronajímatelné prostory obchody, restaurace, kavárny, fitness…. V přízemí budovy L, zhruba v polovině půdorysu objektu, se nachází jídelna pro zaměstnance. Vyšší podlaží budou pronajímána jednotlivým uživatelům pro administrativní účely. Vnitřní uspořádání pater bude odrážet jejich konkrétní potřeby. Do vnitřního prostoru mezi budovami, je navržena zahrada pro oddech a rekreaci zaměstnanců. Forma je založena na tradici moravských historických renesančních zahrad a pracuje s geometrizovanou zelení.

Kategorie:

Administrativa a obchod

Klient:

RLRE Carina Property, s.r.o.

Studie:

2007

Město:

Brno